29/08/2013 3:29:00 CH
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận được hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khoá XI thông qua, từ đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Sáng ngày 29/8, Đảng bộ thị trấn Ba Hàng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết TW7 khoá XI cho trên 100 cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị trấn. Dự hội nghị có giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phổ Yên và đại diện lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND – UBND thị trấn Ba Hàng.
 
Trong thời gian một ngày, các cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt sâu sắc và phân tích, làm rõ các quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, kết luận của hội nghị TW7 khoá XI với các nội dung chính của 2 nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; cùng với 3 kết luận là: Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kết luận về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và cải cách đến năm 2020. Bên cạnh học tập các nghị quyết, kết luận như trên, hội nghị cũng đã khái quát về một số vấn đề như: Quy hoạch ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt  nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Kết quả 1 năm thực hiện nghị quyết TW4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và những công việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
 
Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Giám đôc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
 

Thông qua  hội nghị giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản của nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; làm cơ sở đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nguyễn Ngân – Chu Hường
  Gửi ý kiến phản hồi
MIPLB

Các tin khác

Bản đồ hành chính

đồng hồ sao rolex replica iwc